nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Informatie over cameratoezicht en regels

Cameratoezicht en regels

Bewaartermijn

De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal 4 weken. Als er in die periode geen incidenten zijn geweest, moet u de beelden verwijderen. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan mag u de opname bewaren tot het incident is opgelost.
Moet u cameratoezicht melden? U moet het cameratoezicht melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dat hoeft meestal niet als u duidelijk zichtbare camera's plaatst voor beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken of productieprocessen.

Cameratoezicht in en rond winkels

Als winkelier mag u camera's ophangen in en rond uw winkel. U moet aan klanten en werknemers duidelijk aangeven dat er cameratoezicht is. U mag geen camera's ophangen op plaatsen waar deze inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van klanten. Dat geldt bijvoorbeeld voor camera's in pashokjes.

Melden van cameratoezicht

Organisaties moeten cameratoezicht vooraf melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP), tenzij er een vrijstelling geldt. Wil een organisatie cameratoezicht inzetten voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen? Dan is dit in de regel vrijgesteld van melden op grond van artikel 38 uit het Vrijstellingsbesluit, mits het gaat om duidelijk zichtbare camera’s. De vrijstelling geldt dus niet voor verborgen camera’s.

Voorwaarden vrijstelling

Cameratoezicht dat is vrijgesteld van melden, moet wel voldoen aan de algemene eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook moet de organisatie zich houden aan de eisen die artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit stelt. Een van die eisen gaat over hoe lang de organisatie de camerabeelden mag bewaren.

Bewaartermijn camerabeelden

Als uitgangspunt geldt dat een organisatie camerabeelden niet langer dan 4 weken mag bewaren. Voor een langere bewaartermijn moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld als een bepaald incident is vastgelegd, zoals een winkeldiefstal. De organisatie mag de betreffende beelden dan bewaren tot dit incident is afgehandeld.

Cameratoezicht openbare orde

Zet een gemeente cameratoezicht in om de openbare orde te handhaven, conform artikel 151c van de Gemeentewet? Dan geldt er geen meldingsplicht.

Cameratoezicht

Een camerabewakingssysteem zorgt ervoor dat er bij onraad snel gereageerd kan worden. Daarnaast helpen camerabeelden bij de opsporing en kunnen ze extra bewijsmateriaal vormen. Onder bepaalde voorwaarden mag u ook cameratoezicht houden op de werkplek. Bijvoorbeeld om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen. Verborgen camera’s zijn alleen in uiterste gevallen toegestaan. Hiervoor gelden wel strenge regels. CCV : Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

Cameratoezicht op de werkplek

Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in bijvoorbeeld een toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.

Gerechtvaardigd belang

De werkgever moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of werknemers en bezoekers beschermen.

Noodzaak cameratoezicht

Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de werkgever het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Dat moet de werkgever eerst nagaan.
Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacy toets

De werkgever moet eerst een privacy toets uitvoeren. Dit betekent dat de werkgever de belangen en rechten van de werknemers en bezoekers afweegt tegen zijn eigen belang. Ook moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad bespreken.

Informatieplicht cameratoezicht

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers en bezoekers weten dat er een camera hangt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

 

College Bescherming Persoonsgegevens

Mag mijn werkgever bewakingsbeelden gebruiken om mij te beoordelen

Gebruikt uw werkgever bewakingscamera’s om bezittingen en/of werknemers te beveiligen? Dan mag uw werkgever de camerabeelden niet gebruiken om u aan te spreken of te beoordelen op uw functioneren. Uw werkgever mag de beelden alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt. Heeft uw werkgever duidelijke vermoedens van bijvoorbeeld diefstal of fraude door werknemers? Dan mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht).

Voorwaarden verborgen camera

Uw werkgever mag alleen een verborgen camera gebruiken als hij in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:
•    Het lukt uw werkgever niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of fraude.
•    Het gebruik van de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is nooit toegestaan!).
•    De inbreuk op de privacy van de werknemers is zo klein mogelijk. Een camera op bijvoorbeeld het toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.
•    Uw werkgever heeft u er vooraf op gewezen dat verborgen camera’s in bepaalde situaties (diefstal of fraude) mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in het personeelsreglement of in een reglement cameratoezicht.
•    Uw werkgever informeert de betrokken werknemers achteraf over het gebruik van de verborgen camera.
•    Uw werkgever heeft toestemming van de ondernemingsraad voor het gebruik van een verborgen camera.
•    Uw werkgever meldt het heimelijk cameratoezicht vooraf bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en vraagt een voorafgaand onderzoek aan. Het CBP toetst dan of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.

Meer informatie melden

Op de website van het CBP is meer te lezen voor het melden en vrijstellingen van cameratoezicht.

      09-12-2015 15:03     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.